Ustawowe wakacje kredytowe są dla Ciebie, jeśli:

  • masz umowę o kredyt hipoteczny zawartą w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przed 1.07.2022 r. i termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po 1.01.2023 r.
  • kredyt jest udzielony w PLN i nie jest indeksowany lub denominowany walutą obcą
  • nie korzystasz z wakacji kredytowych dla innego kredytu, w którym jesteś kredytobiorcą lub współkredytobiorcą


WAŻNA INFORMACJA!
By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy.

Przykład : Jeśli płatność raty kredytu przypada 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do 15 sierpnia.

Jak złożyć wniosek ?

Wniosek złożysz ONLINE w swojej bankowości elektronicznej lub w placówce banku.

Przykładowe pytania klientów i odpowiedzi:

a) Od kiedy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) ?
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) udostępnimy 2022-07-29 w godzinach przedpołudniowych (poinformujemy na naszej stronie internetowej).

b) Czy zapłacę prowizję za wniosek o zawieszenie spłaty kredytu ?
Wniosek jest bezpłatny. Złożysz go samodzielnie w swoim serwisie transakcyjnym lub w wybranej placówce.


c) Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu jednocześnie dla wszystkich moich kredytów hipotecznych ?
W wybranym okresie możesz korzystać z zawieszenia tylko dla jednego kredytu hipotecznego. We wniosku oświadczasz, że dotyczy ono umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

d) Czy muszę zawrzeć aneks do umowy lub podpisać jakiś inny dokument ?
Zawieszenie spłaty kredytu nie wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy kredytu. Jeżeli wniosek złożysz w serwisie transakcyjnym, nie wymagamy od Ciebie żadnego podpisu na dokumencie papierowym – wszystkie oświadczenia złożysz elektronicznie. Jeśli wniosek złożysz w placówce, doradca poprosi Cię o podpisanie jednego dokumentu – Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu.

e) Czy są jakieś warunki, które muszę spełnić, aby móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu ?
Ustawowe wakacje kredytowe są dla Ciebie, jeśli:
• zawarłeś umowę o kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przed 2022-07-01 i termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po 2023-01-01,
• kredyt jest udzielony w PLN i nie jest indeksowany lub denominowany walutą obcą,
• nie korzystasz z ustawowych wakacji kredytowych dla innego kredytu hipotecznego, w którym jesteś kredytobiorcą lub współkredytobiorcą.

Je
żeli nie spełniasz któregokolwiek z tych kryteriów, to niestety odrzucimy Twój wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

f) Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu bez pozostałych współkredytobiorców ?
Tak. Jeśli masz zawartą umowę o wspólny kredyt, wystarczy, że wniosek (zarówno w ST jak i w placówce) złoży jedno z Was. Nie potrzebujesz do tego pełnomocnictw pozostałych kredytobiorców. Wszyscy kredytobiorcy otrzymają potwierdzenie złożenia wniosku, oraz decyzję o zawieszeniu spłaty kredytu (w ST oraz mailowo).

g) Czy wydłuży się okres kredytowania ?
Tak, okres kredytowania wydłuży się o okres zawieszenia.

h) Mam kredyt hipoteczny w CHF. Czy mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu ?
Nie. Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać tylko jeśli Twój kredyt jest udzielony w PLN i nie jest indeksowany lub denominowany walutą obcą.

i) Na ile mogę zawiesić spłaty rat kredytu ?
Spłatę kredytu możesz zawiesić:
• od 2022-08-01 do 2022-09-30 – na 2 miesiące;
• od 2022-10-01 do 2022-12-31 – na 2 miesiące;
• od 2023-01-01 do 2023-12-31 – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

j) Czy dla każdej raty muszę złożyć osobny wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?
Na jednym wniosku możesz zaznaczyć wszystkie okresy zawieszenia (zgodnie z limitem w danym kwartale). Możesz też dla każdego miesiąca złożyć oddzielny wniosek lub osobny wniosek na wybrany kwartał.

k) Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, jeśli mam stałe oprocentowanie dla mojego kredytu ?
Tak. Możesz zawiesić spłatę kredytu zarówno ze zmiennym, jak i stałym oprocentowaniem.

l) Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu, jeśli kredyt jest uruchomiony częściowo?
Tak, nie musisz mieć wypłaconych wszystkich transz kredytu.

m) Czy w trakcie tzw. ustawowych wakacji kredytowych mogę uruchomić kolejną transzę kredytu?
Tak. Możesz złożyć dyspozycję uruchomienia kolejnej transzy kredytu, a my ją zrealizujemy, jeśli spełnisz warunki uruchomienia kolejnej transzy.

n) Co jeśli złożę wniosek po dacie płatności raty w danym miesiącu? Czy mam możliwość zawieszenia spłaty wstecz?
Nie możesz zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobraliśmy już ratęnie zwrócimy Ci pobranej raty. Na wniosku możesz wybrać tylko kolejne miesiące danego kwartału.

o) Czy mogę nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt w trakcie zawieszenia spłaty kredytu ?
Tak. Możesz nadpłacić lub spłacić kredyt w tym czasie.

p) Czy jeżeli mam stałe oprocentowanie na 5 lat to jego okres wydłuży się o okres zawieszenia spłaty kredytu ?
Możesz zawiesić spłatę kredytu zarówno ze zmiennym, jak i stałym oprocentowaniem, ale okres stałego oprocentowania nie wydłuży się o okres zawieszenia.

r) Czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie, jeśli mam zaległe raty na kredycie hipotecznym ?
Tak. Zawieszenie dotyczy przyszłych rat,

s) Czy jeśli mam kredyt udzielony na maksymalny okres kredytowania, to czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu ?
Tak, w tym przypadku również możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Ustawa nie przewidziała takich wykluczeń.

t) Ile będę czekał na decyzję ? Jak sprawdzę, czy wniosek złożono poprawnie? Czy dostanę jakieś potwierdzenie ?
Po zarejestrowaniu wniosku prześlemy potwierdzenie jego złożenia do wszystkich kredytobiorców (mailowo oraz w serwisie transakcyjnym). W decyzji pozytywnej wszyscy kredytobiorcy otrzymają wskazanie okresów zawieszenia. Przy decyzji odmownej podamy powód odrzucenia wniosku. Zgodnie z ustawą bank powinien wydać potwierdzenie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia wniosku. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby powiadomić klienta jak najszybciej.

u) Mam 2 kredyty hipoteczne, każdy z innym współkredytobiorcą. Czy moi współkredytobiorcy będą mogli złożyć wnioski o wakacje kredytowe dla swoich kredytów?
Nie, zawieszenia spłaty możemy udzielić tylko dla jednego z tych kredytów. W obu jesteś kredytobiorcą zatem oznaczałoby to przyznanie Tobie zawieszenia spłaty dla dwóch kredytów, co wyklucza ustawa.

w) Jak naliczamy okresy zawieszenia ?
Jeżeli składasz wniosek na miesiąc przed jego rozpoczęciem, to data początku zawieszenia jest ustalona na 1 dzień miesiąca
Przykład: składasz wniosek w lipcu o wakacje na sierpień – termin wakacji wyznaczymy od 1.08 do 1.09 i liczymy jako limit na sierpień.
Jeżeli składasz wniosek w miesiącu, który już trwa po dniu płatności raty to data początku zawieszenia jest ustalona na dzień złożenia wniosku
Przykład: składasz wniosek 15.08 (rata na 10.08) – termin wakacji wyznaczymy od 15.08 do 15.09 i liczymy jako limit na wrzesień (zawiesimy spłatę raty z 10.09)
jeżeli składasz wniosek w miesiącu, który już trwa przed dniem płatności raty to data początku zawieszenia jest ustalona na dzień złożenia wniosku
Przykład: składasz wniosek 15.08 (rata na 16.08) – termin wakacji wyznaczymy od 16.08 do 16.09 i liczymy jako limit na sierpień (zawiesimy spłatę raty z 16.08).
Możesz skorzystać jeszcze z zawieszenia na wrzesień w okresie 16.09-16.10.


1.
MBANK S.A.

  • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej raty
  • zgodnie z ustawą w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. możesz zawiesić po 2 raty (od 1.08), a w 2023 r. po 1 racie w każdym kwartale
  • zawieszeniu nie podlegają opłaty ubezpieczeniowe powiązane umową kredytu hipotecznego
  • okres kredytowania wydłuża się o okres zawieszenia spłaty kredytu
  • na jednym wniosku możesz zaznaczyć wszystkie okresy zawieszenia spłaty rat kredytu (zgodnie z limitem w danym kwartale). Możesz też dla każdego miesiąca złożyć oddzielny wniosek lub osobny wniosek na wybrany kwartał

2. MILLENIUM BANK

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale


Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu.
Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. W okresie wakacji nie naliczymy odsetek ani nie pobierzemy opłat innych niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Wakacje kredytowe nie spowodują, że wstrzymamy wypłatę transz kredytu, chyba że złożysz taki wniosek. Jeżeli korzystasz ze standardowych wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty jednej raty kredytu raz w roku), to gdy złożysz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, skrócimy czas trwania standardowych wakacji. Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełniasz te warunki:

A) masz kredyt hipoteczny w złotówkach
B) umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych
C) umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00.

3. ALIOR BANK

Możesz ubiegać się o Wakacje Hipoteczne (wakacje kredytowe), jeśli:

  • jesteś stroną umowy kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich i nie jest to kredyt indeksowany lub denominowany do waluty innej niż waluta
   polska,
  • umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
  • termin spłaty ostatniej raty przypada po 31 grudnia 2022 r.
   Wnioski o Wakacje Hipoteczne przyjmujemy od 29 lipca br.
   Prosimy, złóż wniosek o Wakacje Hipoteczne najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty.


Wniosek możesz złożyć:

  • w szybkim, dostępnym bez ograniczeń, wygodnym procesie w bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawy → Dyspozycje, opinie i potwierdzenia
  • w oddziale, w godzinach otwarcia (nie zrobisz tego w placówce partnerskiej) – w tym celu:
   – zabierz ze sobą dowód osobisty lub paszport, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość,
   – jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, przyjdź ze wszystkimi współkredytobiorcami. Podczas jednej wizyty bankier wprowadzi
   wniosek do systemu. Jeśli wszyscy współkredytobiorcy nie mogą przyjść razem do oddziału, złóż wniosek w bankowości internetowej Alior Online.
  • w formie skanu, wysyłając go na adres [email protected] – w tym celu:
   pobierz i wydrukuj wniosek (pobierz – PDF, 241 kB),
   – w przypadku kliku kredytobiorców, podpis muszą złożyć wszyscy,
   – zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij go na wyżej wskazany adres e-mail

   Adres e-mail, z którego będzie wysłany wniosek musi być taki sam jak e-mail podany do kontaktu w Banku. W innym wypadku Twój wniosek nie będzie mógł być zrealizowany drogą mailową, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wniosek pochodzi od właściwej osoby (tj. czy np. nie dochodzi do próby wyłudzenia danych stanowiących tajemnicę bankową). Pamiętaj, że skan wniosku zawiera Twoje dane – upewnij się, że wpisałeś prawidłowy adres.

Zachęcamy do składania wniosku w bankowości internetowej Alior Online. W Alior Online zrobisz to wygodnie i będziesz mógł na bieżąco śledzić statusy Swoich wniosków.

Wskazówki dla osób, które wypełniają wniosek:

Numer rachunku kredytowego, czyli numer, na który spłacasz raty sprawdzisz:
• w bankowości internetowej Alior Online w szczegółach rachunku,
• w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłaty kredytu,
• w oddziale,
• podczas kontaktu z infolinią dostępną pod numerem 19 502

4. BNP PARIBAS

Od 29 lipca 2022 r. w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, udostępniamy możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe dedykowane Klientom posiadającym kredyty hipoteczne w PLN.

Jak i od kiedy Klient może wnioskować o wakacje?

  • za pośrednictwem bankowości internetowej – GOonline. Dzięki temu rozwiązaniu Klient będzie miał na bieżąco dostęp do statusu wniosku, a potwierdzenie złożenia dokumentu otrzyma na maila. Dedykowana ścieżka zostanie udostępniona Klientom już od 29 lipca 2022 r. jest to rekomendowana i najszybsza ścieżka, zapewniającą Kredytobiorcy pełen komfort i wygodę,
  • w oddziale banku – od 01 sierpnia 2022 r. – W przypadku, gdy Klient, mimo dedykowanego kanału (GOonline) będzie chciał złożyć wniosek w oddziale


Dla kogo są „wakacje kredytowe i jakie warunki Klient musi spełnić, aby z nich skorzystać?

  • Z wakacji kredytowych mogą skorzystać Klienci posiadający umowy o kredyt hipoteczny w PLN zawarte do dnia 30 czerwca 2022 (włącznie), której zakończenie okresu kredytowania przypada po 1.01.2023
  • Wakacjami objęte są umowy o kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym (opartym o formułę wskaźnika WIBOR), jak również kredyty z okresowo stałą stopą procentową (stała przez 5 albo 10 lat).
  • Klient może złożyć wniosek o wakacje do jednej umowy o kredyt hipoteczny zawartej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
  • Zawieszenie spłaty kredytu w ramach ustawowych wakacji kredytowych dotyczy rat przypadających do zapłaty począwszy od 1 sierpnia 2022, przy czym:
   – w 2022 – Klient może zawiesić spłatę kredytu max. na 2 miesiące w każdym kwartale,·
   – w 2023 – Klient może zawiesić spłatę kredytu max. na 1 miesiąc w każdym kwartale.


Co się dzieje w sytuacji, gdy Klient posiada już inne wakacje kredytowe do umowy kredytowej na moment złożenia wniosku o nowe wakacje kredytowe?

W sytuacji, gdy na kredycie – na moment złożenia nowego wniosku o wakacje – trwa jeszcze zawieszenie spłat wynikające z zastosowania innych wakacji (wakacje kredytowego „COVID-19”; wakacje regulaminowe), bank dokona anulowania wcześniejszych wakacji i zastosuje nowe zasady wynikające z wdrażanych wakacji.

5. BOŚ BANK

Żeby skorzystać z wakacji, należy spełnić następujące warunki:

1. Kredyt hipoteczny musi być zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.,
2. Od lipca 2022 r. do spłaty kredytu musi przypadać jeszcze przynajmniej 6 rat,
3. Kredyt musi być w złotówkach (kredyty hipoteczne walutowe -indeksowane lub denominowane do waluty innej niż polska są wyłączone).
4. Wniosek o wakacje kredytowe musi dotyczyć tylko: JEDNEJ UMOWY kredytowej zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
5. Nieruchomość, której dotyczy zawieszenie nie jest przeznaczona na wynajem oraz nie jest zarejestrowana i prowadzona w niej działalność gospodarcza.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2022 r., co oznacza, że dopiero od 29 lipca 2022 r., zostanie umożliwione Klientom składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego przypadających od 1 sierpnia 2022 r.

Wakacje kredytowe nie są umorzeniem kredytu (ani żadnej jego części). Data spłaty ostatniej raty kredytu przesunie się o czas zawieszenia spłat. Zawieszeniu nie podlegają koszty ubezpieczeń związanych z nieruchomością, której dotyczy zawieszenie.

Maksymalnie, można zawiesić spłaty:

  • od sierpnia do września 2022 r. – 2 raty kredytu,
  • od października do grudnia 2022 r. – 2 raty kredytu,
  • od stycznia do grudnia 2023 r. – po jednej racie w każdym kwartale (w sumie 4 raty kredytu).

 

Klienci mają możliwość wnioskowania o wakacje kredytowe:

  • W placówce banku,
  • Poprzez bankowość internetową,
  • Przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie banku,


Pytania i odpowiedzi:

1. Czy wakacje kredytowe będą raportowane do BIKu?
Tak, informacja o skorzystaniu z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej.

2. Czy kredyt, który był udzielony na refinansowanie kredytu mieszkaniowego w myśl ustawy będzie uważany za kredyt zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z zakupem nieruchomości?

Ustawa nie mówi wprost o takich przypadkach. BOŚ będzie udzielał wakacji dla kredytów refinansowanych.

3. Czy aby skorzystać z wakacji kredytowych musi być uruchomiona pełna kwota kredytu?

Nie. W trakcie zawieszenia Bank wypłaca kolejne transze kredytu jeśli zostały zaplanowane na okres trwania zawieszenia.

4. Czy kredyt w okresie karencji też będzie podlegał wakacjom kredytowym?

Nie.

5. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych warunkują data podpisania umowy czy wypłata kredytu (data 30.06.2022)?

Ustawa mówi o zawarciu umowy, a więc podpisania.

6. Czy kredyt udzielony do maksymalnego wieku Kredytobiorcy (co do 1 miesiąca) również może podlegać zawieszeniu rat ?

Tak, ale okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w ww. Umowie ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. Ustawa nie zabrania takich przypadków. (trwają jeszcze ustalenia w kwestii zabezpieczenia- czy konieczne ubezp. na życie)

7. Czy zawieszeniu będzie podlegała także kwota ubezpieczenia pomostowego ?

Nie podlega zawieszeniu tak jak np. zaległości powstałe przed udzieleniem zawieszenia. Bank może prowadzić wobec Kredytobiorcy działania o charakterze windykacyjnym lub działania poprzedzające działania windykacyjne w przypadku, gdy kredyt posiada zaległości.

6. CITI BANK

Od 29 lipca br. będzie można złożyć wniosek o tzw. „wakacje kredytowe” na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „wakacje kredytowe”).

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, udzielonego w walucie polskiej (z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska).

Nowe przepisy dotyczące możliwości zawieszenia spłaty reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: Ustawa).

Powyższe zasady obowiązują w stosunku do umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 r., dla których okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r..

Warunki przyznania wakacji kredytowych:

Zgodnie z Ustawą, zawieszenie spłaty rat kredytowych obowiązuje od sierpnia 2022 roku. Maksymalnie można wystąpić o zawieszenie 8 spłat w terminie od 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.:

1) w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytu hipotecznego.

Okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania, co oznacza że wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

Zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z Kredytobiorców. We wniosku Kredytobiorca wskazuje ratę/raty kredytu, które chce zawiesić. Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że Klient złoży wniosek nie później niż
ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą Klient chce zawiesić.

Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, to zostanie wykonany zwrot tej raty na rachunek Kredytobiorcy z którego dokonano spłaty.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:

1. Przez system bankowości elektronicznej Citibank Online wpisując zgłoszenie w wiadomości.

2. W formie e-mail na adres [email protected]:

   • załączając uzupełniony wniosek udostępniony na stronie internetowej Banku w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub
   • wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe wpisując:
    – nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone
    – wnioskowany okres zawieszenia umowy (maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),
    – oświadczenia o poniższej treści:
    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

 

3. Listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’,

4. W oddziale Banku Citi Handlowy.

Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia warunków umowy.

Kredytobiorca nie później niż 21 dnia kalendarzowego od dnia złożenia wniosku zostanie poinformowany na trwałym nośniku o przyjęciu wniosku o wakacje kredytowe, która to informacja będzie zawierała potwierdzenie:

• na jaki okres została zawieszona spłata kredytu hipotecznego,
• wysokości składek i opłat z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, które są powiązane z umowami kredytu hipotecznego objętych wakacjami kredytowymi,
• sposób rozliczenia z tytułu wcześniej udzielonego zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu zgodnie z treścią Ustawy

7. ING BANK ŚLĄSKI

W 2022 roku możesz zawiesić 2 raty w każdym kwartale, w 2023 roku – 1 ratę na kwartał

  • Zawieszanie spłaty wydłuży okres kredytowania
  • Wniosek złożysz bezpłatnie w Moim ING

 

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

  • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące
  • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące
  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Jeśli zawiesisz spłatę kredytu, okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia. W czasie zawieszenia spłaty nie będziemy pobierać rat, ani nie naliczymy żadnych odsetek. Będziemy pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe.


Pamiętaj, że możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego !

Zawieszenie spłaty może dotyczyć tylko kredytu przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jakie warunki musisz spełnić

  • Możesz zawiesić spłatę tylko jednego ze swoich kredytów
  • Twoja umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku
  • Twoja umowa zakończy się po 1 stycznia 2023 roku
  • Nie możesz zawiesić kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej.

   Jeśli chcesz przewalutować swój kredyt przejdź do strony o mediacjach.
   Możesz zawiesić spłatę swojego kredytu również, gdy został on przeniesiony do ING Banku Hipotecznego.

Jeśli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, dołącz do wniosku skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Pełnomocnictwo jest dostępne na stronie internetowej banku.

Jak złożyć wniosek ?

1. Zaloguj się do Mojego ING i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.
2. Przeczytaj informacje o okresie zawieszenia. We wniosku zobaczysz okres zawieszenia i datę zawieszonej raty. W okresie zawieszenia nie pobieramy i nie naliczamy odsetek. Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą to w tym kroku dołączysz pełnomocnictwo.
3. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie.

8. PEKAO S.A.

Od 29 lipca 2022 r. klienci będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu (tzw. ustawowe wakacje 3.0):
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay lub
• w formie pisemnej w oddziale banku.

Klienci będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, jeśli dotyczy on umowy:
• o kredyt mieszkaniowy w złotych,
• zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
• zawartej do 30 czerwca 2022 r. włącznie,
• której zakończenie okresu kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 r.,
• która nie została skutecznie wypowiedziana.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje klientowi w okresie:
• od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – w wymiarze 2 miesięcy,
• od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze 2 miesięcy,
• od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Dodatkowe informacje:
• klient może skorzystać z wakacji tylko w zakresie jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
• wniosek będzie mógł być złożony przez jednego z kredytobiorców,
• w okresie zawieszenia nie naliczamy i nie pobieramy odsetek,
• okres kredytowania przedłużymy o okres zawieszenia spłaty kredytu,
• nie będziemy wymagać podpisania aneksu do umowy,
• nie pobierzemy żadnej opłaty za złożenie i realizację wniosku o zawieszenie,
• okres zawieszenia będzie obowiązywał od dnia złożenia wniosku (nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2022 r. dla wniosków złożonych w lipcu),
• jeżeli dzień płatności raty będzie przypadał w dniu złożenia wniosku o zawieszenie spłat rat, zwrócimy klientom pobraną ratę. Natomiast jeśli wniosek o zawieszenie zostanie złożony po dniu płatności raty – ta rata nie będzie zwrócona,
• w przypadku kredytów, dla których obecnie funkcjonuje zawieszenie wykonania umowy (tzw. ustawowe wakacje 2.0) zawieszenie to zostanie zakończone z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 29.07.2022 r. niezależnie od tego, czy klient złoży wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (wakacje 3.0), czy nie,
• w przypadku kredytów, dla których obecnie funkcjonuje zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych zawieszenie to zostanie zakończone z mocy prawa w przypadku złożenia wniosku o wakacje 3.0 z dniem doręczenia tego wniosku,
• w terminie do 21 dni od dnia doręczenia wniosku przekażemy potwierdzenie jego otrzymania.

9. PKO BP

Spłatę kredytu możesz zawiesić:
•na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
•na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
•po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Wniosek online złożysz wygodnie w serwisie iPKO.Masz również możliwość złożenia wniosku w oddziałach banku. Dodatkowo, w związku z dużym zainteresowaniem, w najbliższą sobotę, 30 lipca br., otwieramy wszystkie oddziały -możesz do nas przyjść w godz. 9.00-12.00. Jeśli nie możesz złożyć wniosku w serwisie iPKO lub oddziale, wydrukuj i wypełnij wniosek, a następnie wyślij go na adres:

PKO Bank Polski
CBO ZID E-Kancelaria
Ul. Partyzantów 15
22-411 Zamość

Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:
•masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.
•okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek w okresie zawieszenia i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych. Okres kredytowania i terminy umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu. Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców. Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go – tak, żeby dać Ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres ustawowego zawieszenia.

Jeżeli planujesz:
•zawarcie aneksu do umowy, zrób to przed lub po okresie zawieszenia
•nadpłatę kredytu – zrealizujesz ją również w trakcie okresu zawieszenia

Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do BIK. Ta informacja w PKO Banku Polskim nie jest traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

Jak wypełnić wniosek w iPKO?

Krok 1: W serwisie internetowym iPKO wybierz kolejno Moje sprawy → Dyspozycje i zaświadczenia → Nowa dyspozycja
Krok 2: Następnie przejdź do Produkt: Kredyty hipoteczne → Rządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2022-2023)
Krok 3: Na kolejnej stronie wybierz odpowiedni kredyt – większość danych uzupełni się automatycznie. Zdecyduj, w jaki sposób mamy Cię powiadomić o zawieszeniu spłaty i potwierdź dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

10. SANTANDER BANK POLSKA

Od 29 lipca 2022 roku przyjmujemy wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (tzw. „wakacje kredytowe”).

Kiedy można złożyć wniosek ?

Wniosek o zawieszenie raty będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Przykład:
Jeśli płatność raty kredytu przypada na 20 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty można złożyć do 20 sierpnia.

Gdzie można złożyć wniosek ?

Wnioski o zawieszenie raty będzie można złożyć w Santander internet i oddziałach.

Co oznacza zawieszenie spłaty ?

  • W okresie zawieszenia nie spłacasz raty.
  • W tym okresie nie naliczamy odsetek.
  • Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego w każdym kwartale:
   •od 1.08.2022 r. do 30.09.2022 r. – na 1 lub 2 miesiące (1 lub 2 raty),
   •od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r. – na 1 lub 2 miesiące (1 lub 2 raty),
   •od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale (czyli od 1 do 4 rat).
  • Możesz skorzystać z zawieszenia na okres od 1 do 8 miesięcy.
  • Maksymalny łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.
  • Okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia spłaty.
  • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, to nadal opłacasz składki ubezpieczeniowe.


Kiedy możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego ?
Możesz to zrobić, jeśli:

  • umowę kredytową zawarliśmy z Tobą przed 1.07.2022 r.,
  • zakończenie okresu kredytowania z umowy przypada po 31.12.2022 r.,
  • kredyt jest w złotówkach,
  • kredyt nie jest kredytem denominowanym lub indeksowanym do waluty obcej,
  • celem umowy o kredyt hipoteczny było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Pamiętaj: możesz złożyć wniosek tylko do jednej umowy kredytu (nawet, jeśli masz ich więcej u nas lub w innych bankach). Jeżeli masz kredyt ze współkredytobiorcami, uzgodnijcie wspólnie, który kredyt chcecie zawiesić.

Zasady, na jakich zawiesimy Ci spłatę

  • Jeśli korzystasz teraz z karencji w spłacie, którą wprowadziliśmy na Twój wniosek, to okres karencji skrócimy do dnia zawieszenia spłaty. Po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty odroczony kapitał rozłożymy na pozostały okres kredytowania.
  • Jeśli korzystasz z zawieszenia wykonania umowy na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, to skrócimy je do dnia zawieszenia spłaty i wydłużymy okres kredytowania o okres zawieszenia wykonania umowy.
  • Jeśli korzystasz z oprocentowania okresowo stałego, to na skutek zawieszenia spłaty nie wydłużymy okresu obowiązywania stałej stopy wskazanego w umowie kredytowej lub w aneksie do niej.
  • Wniosek możesz złożyć samodzielnie jako jeden z kredytobiorców.
  • W ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania Twojego wniosku.

 


Powyższe treści zostały pobrane ze stron www wymienionych powyżej banków oraz z informacji zdobytych od Pracowników ww instytucji.

Powyższe zestawienie informacji zostało przygotowane przez Zespół Ekspertów Firmy SOFINANSE.

ZESPÓŁ SOFINANSE
e-mail: [email protected]
tel: 798 518 608
www.sofinanse.pl